Vedtægter for Dansk Politihundeforening – Tønder afdeling af 2014

 

§1 
 

Foreningen er en lokal afdeling af Dansk Politihundeforening, og dens officielle betegnelse er: 
 ”Dansk Politihundeforening – Tønder Afdeling” 
 
 

§2 
 

Det er foreningens opgave, i overensstemmelse med Dansk Politihundeforenings love, at samle 
 politihundeførere og andre interesserede i Tønder og omegn til fremme af opdræt og dressur af 
 hunde til praktisk anvendelse i politiets tjeneste og blandt civile medlemmer, at afholde 
 konkurrencer ved egen foranstaltning eller i samråd med områdelederen, samt at varetage 
 hundeførernes interesser. 
 
 

§3 
 

stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages enhver i foreningens arbejde interesseret person. 
 Medlemskabet er betinget af at der på forlangende fremlægges en straffeattest. 
 
stk. 2: Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. 
 
 De modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for ak-
 tivt forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører el. dommer, og 
 har ikke stemmeret i foreningens anliggender. 
 
stk. 3: Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 
 
stk. 4: Hunde, der ikke er stambogførte i DKK, kan ikke optages i foreningen. 
 
stk. 5: Undtaget fra kravet i stk. 4 er tjenestehundeførere i sektion 1, som kan fremvise en 
 træningstilladelse udstedt af Rigspolitichefen. 
 
stk. 6: Et medlem af lokalafdelingen kan / må træne med flere hunde i lokalafdelingen, uden at der 
 opkræves et ekstra gebyr. 
 
 Til en træningssamling kan der dog kun medbringes den hund hvis træningsstadie passer til det 
 hold som hundeføreren har besluttet sig for at træne med ved den pågældende træningssamling. 
 
 I tilfælde hvor en hundefører træner en hvalp op til udskiftning af sin gamle hund kan bestyrelsen 
 dispensere fra ovenstående regler for en overgangsperiode. 
 
 stk. 7: Medlemmer af andre lokalafdelinger af Dansk Politihunde Forening kan mod betaling af 
 træningsgebyr træne i Tønder Politihunde Forening, såfremt bestyrelsen skønner det ikke er til 
 ulempe for de ordinære medlemmers træning. 
 
 

§4 
 

Næste års kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves forud en 
 gang årligt, som betales senest 1. februar ved indsættelse på lokalforeningens bankkonto. Ved 
 indmeldelse betales 1 års kontingent. 
 
 Kontingentet til lokalafdelingen indeholder kontingent til område forening og Hovedforeningen. 
 
 Aktive medlemmers udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 3 måneder før 
 regnskabsårets afslutning. 
 
 

§5 
 

stk. 1: Kontingent restance ud over 2 måneder medfører fortabelse af medlemsretten. 
 
stk. 2: Såfremt et medlem forsætligt modarbejder foreningens formål, eller hvis pågældende før/efter 
 sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkastelige forhold eller handlemåde, eller i et sådant 
 omfang/forhold at hans forbliven foreningen kan nedsætte denne eller dens medlemmer i 
 almindeligt omdømme, kan bestyrelsen henstille til Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse, 
 at pågældende bliver ekskluderet. 
 
 Eksklusionen kan kun foretages af hovedbestyrelsen. 
 
 

§6 
 

Bestyrelsen, der består af formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de 
 aktive medlemmer. Valgene foregår på den ordinære generalforsamling. 
 
 Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. 
 
 Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år således at: 
 
 - Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år. 
 
 - Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem afgår de ulige år. 
 
 Uden for bestyrelsen vælges 1 bilagskontrollant for en periode af 2 år, således at revisoren afgår de lige år. 
 
 Hvert år vælges samtidig 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 bilagskontrollantsuppleant. 
 
 

§7 
 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær samt materiale –og terrænforvalter. 
 
 I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Over forhandlingerne føres en protokol, 
 der underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 
 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden (næstformanden) og 2 
 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
 
 

§8 
 

Ved sin bestyrelse er foreningen (lokalafdelingen) selv ansvarlig for foreningens økonomi. 
 Kassereren, der fører regnskabet og medlemsfortegnelsen, må ikke ligge inde med større 
 kontantbeholdninger end de til løbende udgifter nødvendige beløb. Beløbets størrelse fastsættes 
 af bestyrelsen. 
 
 Der foretages revision mindst 1 gang årligt ved regnskabets afslutning. Regnskabsåret er fra den 
 01.01. til den 31.12. 
 
 Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling i revideret stand. 
 
 

§9 
 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse skal 
 ske mindst 4 uger før ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
 
 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger 
 før mødets afholdelse. 
 
 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde flg.: 
 
 1. Valg af dirigent. 
 
 2. Formanden aflægger beretning. 
 
 3. Kassereren forelægger revideret regnskab til godkendelse. 
 
 4. Kontingentfastsættelse 
 
 5. Indkomne forslag. 
 
 6. Valg Jf. § 6. 
 
 7. Eventuelt 
 
 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst 2/5 af 
 foreningens aktive medlemmer, der i givet fald skriftligt til formanden indgiver forslag til 
 behandling. 
 
 Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling, dog kun med 1 uges varsel og senest 3 uger 
 efter begæringen er modtaget. 
 
 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og afstemninger foretages ved 
 håndsoprækning, medmindre nogen af de fremmødte begærer skriftlig afstemning. 
 Stemmeberettigede er aktive medlemmer som max. kan stille med 1 fuldmagt. 
 
 Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. 
 
 
 

§10 
 

Forslag til ændringer af denne lov skal indsendes til formanden inden en ordinær 
 generalforsamling og i overensstemmelse med reglerne for indsendelse af forslag. 
 
 Til vedtagelse af lovændringer kræves 2/3 af de på generalforsamlingen værende stemmer. 
 
 

§11 
 

Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun træffes af en generalforsamling, når evt. 
 ophævelse er opført på dagsordenen, og når ¾ af foreningens aktive medlemmer stemmer derfor. 
 Ved ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen straks beslutning om anvendelse af 
 foreningens midler og ejendom. 
 
 

§12 
 

stk. 1: Der søges hvert år afholdt en lokalkonkurrence, hvis program er det af dansk 
 Politihundeforening fastlagte for hunde i patruljeklassen. Deltagernes hunde skal opfylde 
 betingelserne for at kunne deltage i konkurrencer. 
 
stk. 2: Til alle konkurrencer inden for Områdeforeningen afholdes udtagelseskonkurrencer, hvis dette 
 er nødvendigt. Til andre konkurrencer, såsom sommerkonkurrencer og venskabskonkurrencer 
 udtages deltagerne af bestyrelsen, og her vil der blive lagt vægt på træningsindsats, om føreren 
 har deltaget ved konkurrencer som figurant m.m. 
 
 Sådan vedtaget ved stiftende generalforsamling den 27.6.2014 
 
 Kim Birk    Mona Haubold    Keld Stabell 
 
  Marianne Baaden    Jan Jensen